Engineering of Biomaterials. Inżynieria Biomateriałów

Wyd. Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów w Krakowie
kwartalnik / quarterly