Procedura

Pod pojęciem „Monografia naukowa” rozumie się spójne tematycznie opracowanie naukowe, przygotowane przez jedną lub kilka osób, wydane drukiem i/lub w formie elektronicznej.

Pod pojęciem „Monografia naukowa pokonferencyjna” to praca zbiorowa przygotowana pod redakcją jednego lub kilku redaktorów, uwzględniająca kilkanaście artykułów pozytywnie zaopiniowanych przez recenzentów, których treść Autorzy prezentowali w trakcie konferencji naukowej.

Monografia naukowa przedstawia określone i spójne tematycznie zagadnienie lub obszar zagadnień w sposób oryginalny oraz twórczy i jest opatrzona bibliografią. Składa się na nią od kilku do kilkunastu rozdziałów. Monografie pokonferencyjne, składające się z wielu rozdziałów, powinny być przygotowane pod kierunkiem/redakcją jednego lub kilku redaktorów.

Procedura wydawnicza

 1. Autor (Autorzy) zgłaszający pracę do opublikowania i zamawiający jej wydanie przez Wydawnictwo Naukowe AKAPIT zobowiązani są do dostarczenia wersji elektronicznej pracy w formie pdf oraz plików źródłowych zawierających tekst i ilustracje.
 2. Monografia musi mieć objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych.
 3. Redaktor wydawniczy zapoznaje się z treścią pracy i podejmuje decyzję o możliwości jej wydania.
 4. Wydawnictwo szacuje koszty wydawnicze i przedkłada je Zamawiającemu. Tylko w przypadku książek zamawianych przez Wydawnictwo uzgadnia się z Autorem/Autorami honorarium autorskie.
 5. Proces wydawniczy rozpoczyna się po otrzymaniu zlecenia lub podpisaniu umowy wydawniczej, od wyboru recenzenta/ów. Warunkiem zakwalifikowania monografii do druku jest pozytywna opinia recenzenta/ów. W przypadku jednej recenzji negatywnej (a drugiej pozytywnej) praca będzie wymagała dodatkowej recenzji. Autorzy zobowiązani są do uwzględnienie poprawek recenzenta/ów lub, gdy się z nimi nie zgadzają, uzasadnienie swojego stanowiska.
 6. Autor/Autorzy przesyłają do redakcji ostateczną wersję monografii naukowej z uwzględniającą uwagi recenzent/ów w postaci elektronicznej oraz komplet praw autorskich. Umieszczenie w monografii fragmentów tekstów lub ilustracji, wybiegający poza standard naukowego cytowania, pochodzących z innych dzieł będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich tych materiałów.
 7. Po otrzymaniu ostatecznej wersji monografii Wydawnictwo dokonuje redakcyjnego opracowania tekstu. Po korekcie redaktora wydawniczego, Autor otrzymuje makietę pracy w formie elektronicznej lub drukowanej i proszony jest – po sprawdzeniu – o akceptację ostatecznej wersji. Następnie przygotowany materiał jest zatwierdzany do druku.
 8. Autorowi/Autorom ponoszącemu koszty wydania monografii przekazywany jest wydrukowany nakład książki, a obowiązkowe egzemplarze przekazywane są do bibliotek.

Wymagania techniczne

 1. Tekst należy przygotować w formacie dowolnego edytora teksów, z użyciem czcionki typu Times New Roman o wielkości 11 pkt. Ilustracje należy dołączyć osobno w jednym z formatów: jpg, tiff eps, pdf w rozmiarze nieprzekraczającym formatu 13,5 cm × 19,5 cm o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
 2. Tabele, rysunki lub zdjęcia powinny być ponumerowane i wstawione do tekstu monografii. Należy je zamieszczać w taki sposób, aby kolejność powoływania w tekście odpowiadała kolejności numerów tych ilustracji.
 3. Literaturę/spis bibliografii należy ułożyć w porządku kolejności cytowania w tekście, oznaczając je kolejnymi liczbami w nawiasach kwadratowych, np. [1], [2] zgodnie z systemem vancouverskim (ang. Vancouver System). W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się system harwardzki (ang. Harvard System).