Zasady etyki

Etyka stosowana w Wydawnictwie Naukowym AKAPIT

Wydawnictwo Naukowe AKAPIT przyjęło i stosuje zasady etyczne mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Zasady etyki wydawniczej, stosowane przez nasze Wydawnictwo, są zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics): https://publicationethics.org/, jak i opierają się na Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, i dotyczą wydawcy, recenzenta oraz autora.

Etyka Wydawcy

Wszystkie publikacje naukowe Wydawnictwa Naukowego AKAPIT, przed zatwierdzeniem publikacji do opracowania redakcyjnego i druku, przechodzą proces recenzyjny. Publikowane prace oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, oryginalność ujęcia problemu oraz przejrzystości wywodu. Do publikacji dopuszczane są jedynie te materiały, które spełniają powyższe kryteria. Do oceny manuskryptu wybierany jest niezależny recenzent, który jest specjalistą z danej dziedziny oraz posiada status samodzielnego pracownika naukowego (dr habilitowany lub profesor tytularny). W wyjątkowych sytuacjach dopuszczana jest recenzja monografii lub jej części przez recenzenta z tytułem doktora. Proces recenzyjny jest poufny, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Wydawnictwo zobowiązuje się do nieujawniania osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli:

  • pojawią się dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych,
  • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

W przypadku publikacji wieloautorowych Wydawnictwo podejmuje kroki przeciwdziałające naruszeniu etyki publikowania określanymi terminami ghostwriting (autorzy widma) i guest authorship (autorstwo gościnne).

Etyka Autora

Od autora wymaga się przestrzegania zasad rzetelności naukowej.

W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Wydawnictwo zwraca się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmuje odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE. Na późniejszym etapie postępowania może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie danej pracy, a także odmowę publikowania jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby. Wszystkie osoby wymienione w pracy jako autorzy lub współautorzy powinni mieć faktyczny udział w jej powstawaniu. Również wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy, powinny zostać wymienione jako współautorzy.
Jeśli monografia jest związana z badaniami finansowanymi z projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych, np. NCN, NCBiR lub innej instytucji czy stowarzyszenia, Autor jest zobowiązany do podania na stronie redakcyjnej odpowiedniej informacji wraz z numerem grantu. Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę taką każdy z nich powinien wyrazić oddzielnie, w liście elektronicznym skierowanym bezpośrednio do wydawnictwa. Zgoda każdego z autorów na zmianę informacji o autorstwie składanego do publikacji musi przybrać formę pisemnego oświadczenia.
Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu.
Jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę w celu przygotowania erraty.

Etyka Recenzenta

Recenzent recenzuje pracę na zlecenie wydawnictwa. Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.
Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Recenzent powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.
Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do osiągnięcia osobistych korzyści. Jeśli pojawia się konflikt interesów recenzent powinien odmówić wykonania recenzji.