Zasady recenzji

Zasady recenzji monografii naukowych

 1. Autorskie monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową oceniane są na podstawie co najmniej dwóch niezależnych recenzji wykonanych przez uznanych specjalistów posiadających kompetencje do oceny publikacji w danej dziedzinie.
 2. Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego tekstu, gdy zachodzi jakikolwiek konflikt interesów z Autorem/Autorami i Redaktorem/Redaktorami.
 3. Autor ma prawo zakwestionować tych recenzentów, w przypadku których zachodzi uzasadniony konflikt interesów.
 4. Recenzent zobowiązany jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie zrezygnować z recenzowania.
 5. Recenzent ma obowiązek dokładnie zapoznać się z recenzowaną monografią lub jej częścią przekazaną do recenzji i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jej wartość.
 6. Przygotowana przez recenzenta opinia powinna być logicznie spójna oraz utrzymana w tonie rzeczowym, a wynikające z niej wnioski powinny być jasne i jednoznaczne.
 7. Recenzja musi mieć formę pisemną i musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia lub odrzucenia monografii do publikacji. W części informacyjnej należy podać: pełny opis bibliograficzny recenzowanej monografii lub jej fragmentu. W części oceniającej należy wskazać m.in. czy praca ma charakter naukowy, czy recenzent zgadza się z tezami recenzowanej pracy, czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu, czy warsztat badawczy Autora/Autorów jest odpowiedni, czy dobór i sposób wykorzystania źródeł jest właściwy, czy prowadzona przez Autora/Autorów dyskusja jest zrozumiała i logiczna.
 8. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT może nie przyjąć wykonanej recenzji, jeżeli nie będzie ona odpowiadać umowie lub stosownym przepisom prawa.
 9. W przypadku spornych opinii dwóch recenzentów powoływany zostaje dodatkowy recenzent.
 10. Recenzje naukowe są wykonywane na podstawie umowy o dzieło sporządzonej przez Wydawnictwo.
 11. Zgodnie z praktyką wydawniczą imiona i nazwiska recenzentów umieszczane są na stronie redakcyjnej monografii.